WWW.BLOMY.IR
WWW.BLOMY.IR

امپراطوری خودتان را بسازید!


در سرزمین بلومی دهکده خودتان را بسازید و دنیای تازه‌ای را کشف کنید.

  • فرمانروای یک دهکده باشید.
  • کشاورزی و دامداری کنید.
  • اتحاد خودتان را بسازید.
  • به جنگ دشمنان رفته و با سربازان خود آنان را بکشید.
  • بازی کنید و پول واقعی بدست آورید!
  • دوستان خود را دعوت کرده و در سود بازی شریک شوید!
آشنایی بیشتر
آشنایی بیشتر با بازی استراتژیک بلومی
وارد دنیایی شوید که همه چیز آن را شما تعیین خواهید کرد و بزرگترین قدرت منطقه شوید.
شروع بازی
وارد دهکده خودتان می‌شوید و در ابتدا باید وظایف بازی را به پایان ببرید.
گسترش دهکده
زمانی که وظایف بازی را تمام کنید٬ تقریبا نصف راه را رفته‌اید. برای ادامه کار دهکده را آباد کنید.
آموزش سربازان
برای گسترش هرچه سریعتر دهکده ابتدا به کشاورزی مشغول شوید و پس از آن سراغ تربیت نیرو برای غارت و حمله بروید.
غارت بازیکنان
جنگیدن و غارت دهکده سایر بازیکنان بهترین راه و سریعترین راه برای شماست!
کشاورزی یادتان نرود
زمانی که سربازان شما درحال حرکت هستند٬ بهترین راه برای درآوردن پول٬ کشاورزی از طریق مزرعه است.
دهکده نهایی
در پایان بازی تنها زمانی که ۲۴ ساعت وقت دارید٬ دهکده نهایی آزاد می‌شود و هر بازیکنی که بیشتری سرباز را از دهکده نهایی بکشد فاتح بازی است.
پایان بازی
زمانی که شما بزرگترین و قویترین امپراطوری باشید می‌توانید دهکده نهایی را شکست داده و برنده شوید و سایرین در رتبه‌های پایین‌تر از شما خواهند بود.
Beginner's protection
وظایفگسترش دهکدهآموزش سربازانغارت بازیکنانکشاورزیدهکده نهاییپایان
پادشاه سرزمین بلومی شوید
افسانه خودتان را بسازید

بلومی یک بازی استراتژیک می‌باشد که در آن شما فرمانروای یک قبیله هستید و باید به کشت و کار پرداخته و از دام‌های خود مراقبت کنید. محصول پرورش داده و در بازار بفروشید و در این میان دشمنانی هستند که می‌خواهند به شما حمله کنند. برای همین شما نیاز به یک ارتش قوی دارید تا دشمنان خودتان را از بین ببرید. همین الان ارتش خود را بسازید!